Publications

SINCE JOINING UVA

* Corresponding author
# Equal contribution

Google Scholar Profile - Dr. Zhang

2024
79. Shen‐Wei Yu, Soonho Kwon, Yizhen Chen, Zhenhua Xie, Xiner Lu, Kai He, Sooyeon Hwang, Jingguang G Chen*, William A Goddard III*, Sen Zhang*, "Construction of a Pt‐CeOx Interface for the Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction", Adv.Funct.Mater 2024, 2402966
2023

78.Qiang Gao, Zihao Yan, Weijie Zhang, Hemanth Somarajan Pillai, Bingqing Yao, Wenjie Zang, Yuanqi Liu, Xue Han, Bokki Min, Hua Zhou, Lu Ma, Bukuru Anaclet, Sen Zhang, Hongliang Xin*, Qian He*, and Huiyuan Zhu*, "Atomic Layers of B2 CuPd on Cu Nanocubes as Catalysts for Selective Hydrogenation", J. Am. Chem. Soc.​ 2023, 145, 36, 19961–19968.

77. Xiangru Wei, Grayson Johnson, Yifan Ye,* Meiyang Cui, Shen-Wei Yu, Yihua Ran, Jun Cai, Zhi Liu, Xi Chen, Wenpei Gao, Paul J. L. Bean, Weijie Zhang, Tommy Yunpu Zhao, Frédéric A. Perras, Ethan J. Crumlin, Xu Zhang, Robert J. Davis, Zhangxiong Wu,* and Sen Zhang*, "Surfactants Used in Colloidal Synthesis Modulate Ni Nanoparticle Surface Evolution for Selective CO2 Hydrogenation", J. Am. Chem. Soc.​ 2023,145, 26, 14298–14306.

76. Grayson Johnson, Moon Young Yang, Chang Liu, Hua Zhou, Xiaobing Zuo, Diane A. Dickie, Sihan Wang, Wenpei Gao, Bukuru Anaclet, Frédéric A. Perras, Fuyan Ma, Chenjie Zeng, Da Wang, Sara Bals, Sheng Dai, Zhen Xu, Guoliang Liu, William A. Goddard III* & Sen Zhang*, "Nanocluster superstructures assembled via surface ligand switching at high temperature", Nat. Synth. 2023,2, 828–837,Free to read link here.

75.  Qiang Gao, Bingqing Yao, Hemanth Somarajan Pillai, Wenjie Zang, Xue Han, Yuanqi Liu, Shen-Wei Yu, Zihao Yan, Bokki Min, Sen Zhang, Hua Zhou, Lu Ma, Hongliang Xin* Qian He*, and Huiyuan Zhu*, "Synthesis of core/shell nanocrystals with ordered intermetallic single-atom alloy layers for nitrate electroreduction to ammoniaNat. Synth. 2023, 2, 624–634 DOI: 10.1038/s44160-023-00258-x. Free to read link here.

74. Zhen-Yu Wu, Feng-Yang Chen, Boyang Li, Shen-Wei Yu, Zou Finfrock, Qiang-Qiang Yan, Peng Zhu, Ming-Xi Chen, Zhouyang Yin, Hai-Wei Liang, Sen Zhang*, Guofeng Wang*, Haotian Wang*, "Non-Iridium Based Electrocatalyst for Durable Acidic Oxygen Evolution Reaction in Proton Exchange Membrane Water Electrolysis", Nat. Mater. 202322, 100–108

73. Yin Xu, Zhiyong Zhang, Qiyuan Lin, Rasin Ahmed, Sen Zhang, Yunkai Sun, Alessandro Lavacchi, Giovanni Zangari*, Francesco Vizza*, "Photoelectrochemical water oxidation through a hybrid architecture nanoparticles/nanotubes", Appl. Surf. Sci.​ 2023635, 157698

2022

72. Zhouyang Yin, Jiaqi Yu, Zhenhua Xie, Shen-Wei Yu, Liyue Zhang, Tangi Akauola, Jingguang G. Chen*, Wenyu Huang*, Long Qi*, and Sen Zhang*, “Hybrid Catalyst Coupling Single-Atom Ni and Nanoscale Cu for Efficient CO2 Electroreduction to EthyleneJ. Am. Chem. Soc. 2022144, 20931-20938.

71. Fanji Kong, Shusen Chen, Junqi Chen, Chang Liu, Weihao Zhu, Diane A. Dickie, William L. Schinski, Sen Zhang, Daniel H. Ess*, and T. Brent Gunnoe*. "Cu (II) carboxylate arene C─ H functionalization: Tuning for nonradical pathways.Sci. Adv. 2022, 8, eadd159.

70. Nan Zhang, Yang Hu, Li An, Qingyu Li, Jie Yin, Jianyi Li, Rui Yang, Min Lu, Prof. Sen Zhang, Prof. Pinxian Xi*, Prof. Chun-Hua Yan, "Surface Activation and Ni-S Stabilization in NiO/NiS2 for Efficient Oxygen Evolution Reaction", Angew. Chem., Int. Ed.​ 2022, 61,e202207217

69. Zhicheng Luo§, Zhouyang Yin§, Jiaqi Yu, Yu Yan, Bing Hu, Renfeng Nie, Anna F. Kolln, Xun Wu, Ranjan K Behera, Minda Chen, Lin Zhou, Fudong Liu, Bin Wang, Wenyu Huang*, Sen Zhang*, and Long Qi*, "General Synthetic Strategy to Ordered Mesoporous Carbon Catalysts with Single-Atom Metal Sites for Electrochemical CO2 Reduction", Small 202218, 2107799.

68. Chunhong Fu, Song Shu, Lin Hu, Zixun Liu, Zhouyang Yin, Xiaoshu Lv, Sen Zhang, GuangmingJiang*, "Electrocatalytic nitrate reduction on bimetallic Palladium-Copper Nanowires: Key surface structure for selective dinitrogen formation", Chem. Eng. J. 2022435, 134969.

67. Jiaqi Yu, Shen-Wei Yu, Zhiyuan Qi, Xiaotian Fang, Tae-Hoon Kim, Lin Zhou, Sen Zhang*, Wenyu Huang*, "Synthesis of PtSn4 Intermetallic Nanodisks through a Galvanic Replacement Mechanism", Chem. Mater. 202234, 6968–6976

2021

66. Chang Liu, Jin Qian, Yifan Ye, Hua Zhou, Cheng-Jun Sun, Colton Sheehan, Zhiyong Zhang, Gang Wan, Yi-Sheng Liu, Jinghua Guo, Shuang Li, Hye-Young Shin, Sooyeon Hwang, T. Brent Gunnoe, William A. Goddard III*, Sen Zhang*, “Oxygen Evolution Reaction over Catalytic Single-Site Co in a Well-Defined Brookite TiO2 Nanorod Surface Nature Catal20214, 36-45. 

Highlight in UVA TodayArgonne National Laboratory APSEurekAlertScienceDailyPhys.org

65. Perrin Godbold, Grayson Johnson, Akachukwu D. Obi, Rebecca Brown, Sooyeon Hwang, Robert J. Gilliard Jr.*, Sen Zhang*, “Surfactant Removal for Colloidal Nanocrystal Catalysts Mediated by N-Heterocyclic Carbenes​ J. Am. Chem. Soc2021143, 2644–2648.

Highlight in ChemistryViews

64. Chang Liu,# Ana M. Geer,# Christopher Webber, Charles B. Musgrave III, Shunyan Gu, Grayson Johnson, Diane A. Dickie, Sonia Chabbra, Alexander Schnegg, Hua Zhou, Cheng-Jun Sun, Sooyeon Hwang, William A. Goddard III,* Sen Zhang,* and T. Brent Gunnoe*, “Immobilization of “Capping Arene” Cobalt(II) Complexes on Ordered Mesoporous Carbon for Electrocatalytic Water Oxidation ACS Catal202111, 15068-15082.

63. Lili Lin, Jinjia Liu, Xi Liu*, Zirui Gao, Ning Rui, Siyu Yao, Feng Zhang, Maolin Wang, Chang Liu, Lili Han, Feng Yang, Sen Zhang, Xiao-dong Wen, Sanjaya D. Senanayake, Yichao Wu, Xiaonian Li, José A. Rodriguez* & Ding Ma*, “Reversing sintering effect of Ni particles on γ-Mo2N via strong metal support interaction Nat Commun 202112, 6978.

62. Ana M. Geer, Chang Liu, Charles B. Musgrave III, Christopher Webber, Grayson Johnson, Hua Zhou, Cheng-Jun Sun, Diane A. Dickie, William A. Goddard III,* Sen Zhang,*and T. Brent Gunnoe*, “Noncovalent Immobilization of Pentamethylcyclopentadienyl Iridium Complexes on Ordered Mesoporous Carbon for Electrocatalytic Water Oxidation​” Small Sci. 20211, 2100037. (Front Cover)

61. John T. Brosnahan, Zhiyong Zhang, Zhouyang Yin, Sen Zhang*, “Electrocatalytic Reduction of Furfural with High Selectivity to Furfuryl Alcohol using AgPd Alloy Nanoparticles​ Nanoscale202113, 2312-2316 (2021 Emerging Investigator Themed Issue and 2021 Nanoscale Hot Article Collection).

60. Ana M. Geer, Charles Musgrave III, Christopher Webber, Robert J. Nielsen, Bradley A. McKeown, Chang Liu, P. Philipp M. Schleker, Peter Jakes, Xiaofan Jia, Diane A. Dickie, Josef Granwehr, Sen Zhang, Charles W. Machan*, William A. Goddard III*, and T. Brent Gunnoe*, “Electrocatalytic Water Oxidation by a Trinuclear Copper(II) Complex" ACS Catal. 202111, 7223-7240.

59. Guangming Jiang*, Xuelin Shi, Meiyang Cui, Weilu Wang, Peng Wang, Grayson Johnson, Yudong Nie, Xiaoshu Lv, Xianming Zhang, Fan Dong, Sen Zhang, “Surface Ligand Environment Boosts the Electrocatalytic Hydrodechlorination Reaction on Palladium Nanoparticles ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 4072-4083.

58. Lili Lin, Clifford A. Gerlak, Chang Liu, Jordi Llorca, Siyu Yao, Ning Rul, Feng Zhang, Zongyuan Liu, Sen Zhang, Kaixi Deng, Christopher B. Murry, Jose A. Rodriguez and Sanjaya D. Senanayake*, “Effect of Ni particle size on the production of renewable methane from CO2 over Ni/CeO2 catalyst​ J. Energy Chem. 2021, 61, 602-611.

2020

57. Yulu Zhang, Na Li, Zhiyong Zhang, Shuang Li, Meiyang Cui, Lu Ma, Hua Zhou, Dong Su, and Sen Zhang* "Programmable Synthesis of Multimetallic Phosphide Nanorods Mediated by Core/Shell Structure Formation and Conversion"  J. Am. Chem. Soc., 2020142, 8490-8497.

56. Meiyang Cui, Grayson Johnson, Zhiyong Zhang, Shuang Li, Sooyeon Hwang, Xu Zhang and Sen Zhang*. "AgPd nanoparticles for electrocatalytic CO2 reduction: bimetallic composition-dependent ligand and ensemble effects",  Nanoscale202012, 14068-14075.

55. Xiaowen Hu*, Chang Liu, Zhiyong Zhang, Xiao‐Fang Jiang*, Juan Garcia, Colton Sheehan, Lingling Shui, Shashank Priya, Guofu Zhou*, Sen Zhang* and Kai Wang* "22% Efficiency Inverted Perovskite Photovoltaic Cell Using Cation‐Doped Brookite TiO2 Top Buffer"  Adv. Sci. 20207, 2001285.

54. Fanji Kong, Shunyan Gu, Chang Liu, Diane A. Dickie, Sen Zhang, T. Brent Gunnoe*, “Effects of Additives on Catalytic Arene C−H Activation: Study of Rh Catalysts Supported by Bis-phosphine Pincer Ligands”, Organometallics 2020, 39, 3918–3935.

53. Zhongwen Luo, Colby A. Whitcomb, Nicholas Kaylor, Yulu Zhang, Sen Zhang, Robert J. Davis*, T. Brent Gunnoe*, “Oxidative Alkenylation of Arenes Using Supported Rh Materials: Evidence that Active Catalysts are Formed by Rh Leaching”, ChemCatChem 2020, 13, 260-270.

52. Chang Liu , Xiaochen Shen, Grayson Johnson , Yulu Zhang, Changlin Zhang, Jiafu Chen, Lingyan Li, Colton Sheehan, Zhenmeng Peng*, Sen Zhang*, “Two-Dimensional Metal-Organic Framework Nanosheets as Bifunctional Catalyst for Electrochemical and Photoelectrochemical Water Oxidation”, Front. Chem.2020, 8, 604239.

51. Qiang Gao, Tianyou Mou, Shikai Liu, Grayson Johnson, Xue Han, Zihao Yan, Mengxia Ji, Qian He, Sen Zhang, Hongliang Xin*, Huiyuan Zhu*, “Monodisperse PdSn/SnOx core/shell nanoparticles with superior electrocatalytic ethanol oxidation performance”, J. Mater. Chem. A 20208, 20931-20938. 

2019

50. Cheng Hao Wu, Chang Liu, Dong Su, Huolin L. Xin, Hai-Tao Fang, Baran Eren, Sen Zhang*, Christopher B. Murray*, Miquel B. Salmeron*, "Bimetallic Synergy in Cobalt-Palladium Nanocatalysts for CO oxidation", Nature Catal.20192, 78-85.

49. Zhiyong Zhang#, Qiyuan Wu#, Grayson Johnson#, Yifan Ye, Xing Li, Na Li, Meiyang Cui, Jennifer D. Lee, Chang Liu, Shen Zhao, Shuang Li, Alexander Orlov, Christopher B. Murray, Xu Zhang, T. Brent Gunnoe, Dong Su*, and Sen Zhang*. "Generalized Synthetic Strategy for Transition Metal Doped Brookite-Phase TiO2 Nanorods" J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 16548-16552.

48. Yiyin Peng#, Meiyang Cui#, Zhiyong Zhang, Song Shu, Xuelin Shi, John Tyler Brosnahan, Chang Liu, Yulu Zhang, Perrin Godbold, Xianming Zhang, Fan Dong, Guangming Jiang*, Sen Zhang* "Bimetallic Composition-Promoted Electrocatalytic Hydrodechlorination Reaction on Silver-Palladium Alloy NanoparticlesACS Catal. 2019, 9, 10803-10811.

47. Zhiyong Zhang, Chang Liu, John T. Brosnahan, Hua Zhou, Wenqian Xu and Sen Zhang* "Revealing Structure Evolution of PbS Nanocrystal Catalysts in the Electrochemical CO2 Reduction Using in situ Synchrotron Radiation X-ray DiffractionJ. Mater. Chem. A, 2019,7, 23775-23780 (Emerging Investigators Issue)

46. Weihao Zhu, Zhongwen Luo, Junqi Chen, Chang Liu, Lu Yang, Diane A. Dickie, Naiming Liu, Sen Zhang, Robert J. Davis, T. Brent Gunnoe* "Mechanistic Studies of Single-Step Styrene Production Catalyzed by Rh Complexes with Diimine Ligands: An Evaluation of the Role of Ligands and Induction PeriodACS Catal. 20199, 7457-7475.

45. Jing Li, Grayson Johnson, Sen Zhang, Dong Su*, "In Situ Transmission Electron Microscopy for Energy Applications", Joule20193, 4-8.

44. Mingchuan Luo, Yong Yang, Yingjun Sun, Yingnan Qin, Chunji Li, Yingjie Li, Menggang Li, Sen Zhang, Dong Su, Shaojun Guo*, "Ultrathin Two-dimensional Metallic Nanocrystals for Renewable Energy Electrocatalysis", Mater. Today201923, 45-56.

43. Xiaofan Jia, Aisling M. Foley, Chang Liu, Benjamin A. Vaughan, Bradley A. McKeown, Sen Zhang, T. Brent Gunnoe* "Styrene Production from Benzene and Ethylene Catalyzed by Palladium(II): Enhancement of Selectivity toward Styrene via Temperature-dependent Vinyl Ester ConsumptionOrganometallics 2019, 38, 3532-3541

42. Guangming Jiang, Wenyang Fua, Song Shu, Zhiyong Zhang, Sen Zhang, Yuxin Zhang*, Xianming Zhang, Fan Dong, Xiaoshu Lv*,  "MgAl Layered Double Oxide: One Powerful Sweeper of Emulsified Water and Acid for Oil PurificationJ. Hazard. Mater. 2019367, 658–667.

41.  Zheng Wang, Zhenpeng Huang, John T. Brosnahan, Sen Zhang, Yanglong Guo, Yun Guo, Li Wang, Yunsong Wang, Wangcheng Zhan* "Ru/CeO2 Catalyst with Optimized CeO2 Support Morphology and Surface Facets for Propane CombustionEnviron. Sci. Technol. 201939, 5349-5358.

40. Photocatalysis for Environmental Applications. Fan Dong*, Yuxin Zhang*, Sen Zhang*, “Photocatalysis for Environmental Applications”Front. Chem.20197, 303. (Editorial)

2018

39. Li An#, Zhiyong Zhang#, Jianrui Feng, Fan Lv, Yuxuan Li, Rui Wang, Min Lu, Ram B. Gupta, Pinxian Xi*, Sen Zhang*, "Heterostructure-Promoted Oxygen Electrocatalysis Enables Rechargeable Zinc-Air Battery with Neutral Aqueous Electrolyte", J. Am. Chem. Soc.2018140,17624-17631.

38. Chang Liu#, Zhong Ma#, Meiyang Cui, Zhiyong Zhang, Xu Zhang, Dong Su, Christopher B. Murray, Jia X. Wang, Sen Zhang*, "Favorable Core/Shell Interface within Co2P/Pt Nanorods for Oxygen Reduction Electrocatalysis", Nano Lett., 201818, 7870-7875.

37. Jieyuan Li, Zhiyong Zhang, Wen Cui, Hong Wang, Wanglai Cen, Grayson Johnson, Guangming Jiang, Sen Zhang*, Fan Dong*, "The Spatially Oriented Charge Flow and Photocatalysis Mechanism on Internal van der Waals Heterostructures Enhanced g-C3N4", ACS Catal., 20188, 8376-8385.

36. Qiguang Dai#, Zhiyong Zhang#, Jiaorong Yan, Jinyan Wu, Grayson Johnson, Wei Sun, Xingyi Wang, Sen Zhang*, Wangcheng Zhan*, "Phosphate-Functionalized CeO2 Nanosheets for Efficient Catalytic Oxidation of Dichloromethane", Environ. Sci. Technol., 201852, 13430-13437.

35. Taejong Paik, Matteo Cargnello, Thomas R. Gordon, Sen Zhang, Hongseok Yun, Jennifer D. Lee, Ho Young Woo, Soong Ju Oh, Cherie R. Kagan, Paolo Fornasiero, Christopher B. Murray*,"Photocatalytic Hydrogen Evolution from Substoichiometric Colloidal WO3–x Nanowires",ACS Energy Lett20183, 1904-1910.

34. Guangming Jiang, Kaifeng Wang, Jieyuan Li, Wenyang Fu, Zhiyong Zhang, Grayson Johnson, Xiaoshu Lv, Yuxin Zhang, Sen Zhang, Fan Dong*, "Electrocatalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol over palladium nanoparticles and its pH-mediated tug-of-war with hydrogen evolution",Chem. Eng. J. ,2018348, 26-34.

33. Mengxia Jia, Zhiyong Zhang, Jiexiang Xia*, Jun Di, Yiling Liu, Rong Chen, Sheng Yin, Sen Zhang*, Huaming Li*, “Enhanced photocatalytic performance of carbon quantum dots/BiOBr composite and mechanism investigation”, Chin. Chem. Lett.201829, 805-810.

2017

32. Guangming Jiang, Wenyang Fu, Yuzheng Wang, Xiaoying Liu, Yuxin Zhang, Fan Dong, Zhiyong Zhang, Xianming Zhang, Yuming Huang, Sen Zhang, Xiaoshu Lv*, "Calcium Sulfate Hemihydrate Nanowires: One Robust Material in Separation of Water from Water-in-Oil Emulsion", Environ. Sci. Technol. 201751, 10519-10525.

31. Guangming Jiang, Mengna Lan, Zhiyong Zhang, Xiaoshu Lv, Zimo Lou, Xinhua Xu, Fan Dong, Sen Zhang*,"Identification of Active Hydrogen Species on Palladium Nanoparticles for an Enhanced Electrocatalytic Hydrodechlorination of 2,4-Dichlorophenol in Water", Environ. Sci. Technol.2017, 51, 7599–7605.

30. Sen Zhang*, Shaojun Guo*, “Green energy for green future (Editorial)”, Green Energy & Environment2017, 2, 65.

29. Guangming Jiang, Xinwei Li, Mengna Lan, Ting Shen, Xiaoshu Lv, Fan Dong*, Sen Zhang*, “Monodisperse bismuth nanoparticles decorated graphitic carbon nitride: Enhanced visible-light-response photocatalytic NO removal and reaction pathway”, Appl. Catal., B.2017205, 532–540.

Graduate and Postdoctoral Publications
28. Kai He#, Sen Zhang#, Jing Li, Xiqian Yu, Qingping Meng, Yizhou Zhu, Enyuan Hu, Ke Sun, Hongseok Yun, Xiao-Qing Yang, Yimei Zhu, Hong Gan, Yifei Mo, Eric A. Stach, Christopher B. Murray*, Dong Su*, “Visualizing non-equilibrium lithiation of spinel oxide via in situ transmission electron microscopy”, Nature Comm., 2016, 10.1038/ncomms11441.
27. Guangming Jiang, Yuxi Huang, Sen Zhang,  Huiyuan Zhu,  Zhongbiao Wu*, Shouheng Sun*, “Controlled synthesis of Au–Fe heterodimer nanoparticles and their conversion into Au–Fe3O4 heterostructured nanoparticles”, Nanoscale, 2016, 8, 17947-17952.
26. Guangming Jiang, Junxi Li, Yunliang Nie, Sen Zhang, Fan Dong, Baohong Guan*, Xiaoshu Lv*, “Immobilizing Water into Crystal Lattice of Calcium Sulfate for its Separation from Water-in-Oil Emulsion”, Environ. Sci. Technol., 2016, 50, 7650–7657.
25. Guangming Jiang, Huiyuan Zhu, Xu Zhang, Bo Shen, Liheng Wu, Sen Zhang, Gang Lu, Zhongbiao Wu, Shouheng Sun*, “Core/Shell fct-FePd/Pd Nanoparticles as an Efficient Non-Pt Catalyst for Oxygen Reduction Reaction”, ACS Nano, 2015, 9, 11014-11022.
24. Vicky V. T. Doan-Nguyen, Sen Zhang, Edward B. Trigg, Rahul Agarwal, Karen I. Winey, Christopher B. Murray*, “Synthesis and X-ray Characterization of Cobalt Phosphide Nanorod Electrocatalysts for Oxygen Reduction”, ACS Nano, 2015, 9, 8108-8115.
23. Guangming Jiang, Qiaoshan Chen, Caiyun Jia, Sen Zhang, Zhongbiao Wu, Baohong Guan*, “Controlled Synthesis of Monodisperse a-Calcium Sulfate Hemihydrate Nanoellipsoids with a Porous Structure”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 11509-11515.
22. Huiyuan Zhu, Sen Zhang, Dong Su, Guangming Jiang, Shouheng Sun*, “Surface Profile Control of FeNiPt/Pt Core/Shell Nanowires for Oxygen Reduction Reaction”, Small, 2015, 17, 11509-11515.
21. Qing Li, Liheng Wu, Gang Wu, Dong Su, Haifeng Lv, Sen Zhang, Wenlei Zhu, Anix Casimir, Huiyuan Zhu, Adriana Mendoza-Garcia, Shouheng Sun*, “New Approach to Fully Ordered fct-FePt Nanoparticles for Much Enhanced Electrocatalysis in Acid”, Nano Lett., 2015, 15, 2468-2473.
20. Sen Zhang, Yizhou Hao, Dong Su, Vicky V. T. Doan-Nguyen, Yaoting Wu, Jing Li, Shouheng Sun, Christopher B. Murray*, “Monodisperse Core/Shell Ni/FePt Nanoparticles and Their Conversion to Ni/Pt to Catalyze Oxygen Reduction”, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15921-15924.
19. Huiyuan Zhu#, Aruna Sigdel#, Sen Zhang#, Dong Su, Qing Li, Zhen Xi, Shouheng Sun*, “Core/Shell Au/MnO Nanoparticles Prepared Through Controlled Oxidation of AuMn as an Electrocatalyst for Sensitive H2O2 Detection”, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 126, 12716-12720.
18. Liheng Wu, Pierre-Olivier Jubert, David Berman, Wayne Imaino, Alshakim Nelson, Huiyuan Zhu, Sen Zhang, Shouheng Sun*, “Monolayer Assembly of Ferrimagnetic CoxFe3-xO4 Nanocubes for Magnetic Recording”, Nano Lett., 2014, 14, 3395-3399.
17. Sen Zhang, Xu Zhang, Guangming Jiang, Huiyuan Zhu, Shaojun Guo, Dong Su, Gang Lu, Shouheng Sun*, “Tuning Nanoparticle Structure and Surface Strain for Catalysis Optimization”, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 7734-7739.
16. Sen Zhang, Guangming Jiang, Gabriel T. Filsinger, Liheng Wu, Huiyuan Zhu, Jonghun Lee, Zhongbiao Wu, Shouheng Sun*, “Halide Ion-Mediated Growth of Single Crystalline Fe Nanoparticles”, Nanoscale 2014, 6, 4852-4856.
15. Shaojun Guo#, Sen Zhang#, Dong Su, Shouheng Sun*, “Seed-Mediated Synthesis of Core/Shell FePtM/FePt (M = Pd, Au) Nanowires and Their Electrocatalysis for Oxygen Reduction Reaction”, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 13879-13884.
14. Huiyuan Zhu#, Sen Zhang#, Shaojun Guo, Dong Su, Shouheng Sun*, “Synthetic Control of FePtM Nanorods (M = Cu, Ni) to Enhance the Oxygen Reduction Reaction”, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 7170-7133.
13. Huiyuan Zhu, Sen Zhang, Yuxi Huang, Liheng Wu, Shouheng Sun*, “Monodisperse MxFe3-xO4 (M = Fe, Cu, Co, Mn) Nanoparticles and Their Electrocatalysis for Oxygen Reduction Reaction”, Nano Lett. 2013, 13, 2947-2951.
12. Sen Zhang, Onder Metin, Dong Su, Shouheng Sun*, “Monodisperse AgPd Alloy Nanoparticles and Their Superior Catalytic Activity in Formic Acid Dehydrogenation”, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3681-3684.
11. Shaojun Guo, Dongguo LiHuiyuan Zhu, Sen Zhang, Nenad M. Markovic, Vojislav R. Stamenkovic*Shouheng Sun*,MPt (M = Fe, Co) Nanowires as Efficient Catalysts for Oxygen Reduction Reaction”, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3465-3468.
10. Jonghun Lee, Sen Zhang, Shouheng Sun*, “High-Temperature Solution-Phase Syntheses of Metal-Oxide Nanocrystals”, Chem. Mater., 2013, 25, 1293-1304.
9. Shaojun Guo#, Sen Zhang#, Shouheng Sun*, “Tuning Nanoparticle Catalysis for Oxygen Reduction Reaction”, Angew. Chem. Inter. Ed., 2013, 52, 8526-8544.
8. Shaojun Guo, Sen Zhang, Liheng Wu, Shouheng Sun*, “Co/CoO Nanoparticles Assembled on Graphene for Electrochemical Reduction of Oxygen”, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 11770-11773.
7. Sen Zhang, Shaojun Guo, Huiyuan Zhu, Dong Su, Shouheng Sun*, “Structure-Induced Enhancement in Electrooxidation of Trimetallic FePtAu Nanoparticles”, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 5060-5063.
6. Sen Zhang, Jonghun Lee, Shouheng Sun*, “Chemical Synthesis of Monodisperse Magnetic Nanoparticles”, The Open Surface Science Journal 2012, 4, 26-34.
5. Shaojun Guo, Sen Zhang, Xiaolian Sun, Shouheng Sun*, “Synthesis of Ultrathin FePtPd Nanowires and Their Use as Catalysts for Methanol Oxidation Reaction”, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 15354-15357.
4. Sen Zhang, Huiyuan Zhu, Zhi-Bin Hu, Lu Liu, Shaofeng Chen, Shu-Hong Yu*, “Magnetite-Nanoparticles-Attached Necklace-like Cu@Cross-Linked Poly(vinyl alcohol) Microcables: Synthesis, Individual Magnetic Manipulation and Fluorescent Property”, Chem. Comm. 2009, 2326-2328.
3. Ming-Jun Hu, Yang Lu, Sen Zhang, Shi-Rui Guo, Bin Lin, Meng Zhang, Shu-Hong Yu*, “High Yield Synthesis of Bracelet-like Hydrophilic Ni-Co Magnetic Alloy Flux-Closure Nanorings”, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 11606-11607.
2. Sheng-Liang Zhong, Ji-Ming Song, Sen Zhang, An-Wu Xu, Wei-Tang Yao, Shu-Hong Yu*, “Template-free Hydrothermal Synthesis and Formation Mechanism of Hematite Microrings”,  J. Phys. Chem. 2008, 112, 19916-19921.
1. Hua Wang, Sen Zhang, Mozhen Wang, Xuewu Ge*, “Preparation of Monodisperse Polystyrene Particles from Emulsifier-free Miniemulsion Polymerization”, Chem. Lett. 2008, 37, 1158-1159.
Book Chapters
2. Sen Zhang, Shouheng Sun, “Chapter 2: Iron Oxide Based Magnetic Nanoparticles for Biological Imaging”, Nanotechnology for Biomedical Imaging and Diagnostics: From Nanoparticle Design to Clinical Applications, Edited by Mikhail Berezin, John Wiley & Sons, Ltd., October 2014.
1. Huiyuan Zhu, Yuxi Huang, Sen Zhang, Shouheng Sun*, “Rational Design and Controlled Synthesis of Metallic Nanoparticles for Electrocatalysis”, Catalysis by Materials with Well-defined Structures, Edited by Steve Overbury and Zili Wu, Elsevier BV, 2014.