Publications

* Corresponding author, Equal contribution

Since Joining UVA

41. Cheng Hao Wu, Chang Liu, Dong Su, Huolin L. Xin, Hai-Tao Fang, Baran Eren, Sen Zhang*, Christopher B. Murray*, Miquel B. Salmeron*, "Bimetallic Synergy in Cobalt-Palladium Nanocatalysts for CO oxidation", Nat. Catal., 2018, Just Accepted.

40. Chang Liu#, Zhong Ma#, Meiyang Cui, Zhiyong Zhang, Xu Zhang, Dong Su, Christopher B. Murray, Jia X. Wang, and Sen Zhang*, "Favorable Core/Shell Interface within Co2P/Pt Nanorods for Oxygen Reduction Electrocatalysis", Nano Lett., 2018, Just Accepted. 

39Li An#, Zhiyong Zhang#, Jianrui Feng, Fan Lv, Yuxuan Li, Rui Wang, Min Lu, Ram B. Gupta, Pinxian Xi*, and Sen Zhang*, "Heterostructure-Promoted Oxygen Electrocatalysis Enables Rechargeable Zinc-Air Battery with Neutral Aqueous Electrolyte", J. Am. Chem. Soc., 2018, Just Accepted.

38.Qiguang Dai#, Zhiyong Zhang#, Jiaorong Yan, Jinyan Wu, Grayson Johnson, Wei Sun, Xingyi Wang, Sen Zhang*, and Wangcheng Zhan*, "Phosphate-Functionalized CeO2 Nanosheets for Efficient Catalytic Oxidation of Dichloromethane", Environ. Sci. Technol., 2018, 52, 13430-13437.

37.Jieyuan Li, Zhiyong Zhang, Wen Cui, Hong Wang, Wanglai Cen, Grayson Johnson, Guangming Jiang, Sen Zhang*, and Fan Dong*, "The Spatially Oriented Charge Flow and Photocatalysis Mechanism on Internal van der Waals Heterostructures Enhanced g-C3N4", ACS Catal., 2018, 8, 8376-8385.

36.Mingchuan Luo, Yong Yang, Yingjun Sun, Yingnan Qin, Chunji Li, Yingjie Li, Menggang Li, Sen Zhang, Dong Su, and Shaojun Guo*, "Ultrathin Two-dimensional Metallic Nanocrystals for Renewable Energy Electrocatalysis", Mater. Today, 2018, In Press.

35.Taejong Paik, Matteo Cargnello, Thomas R. Gordon, Sen Zhang, Hongseok Yun, Jennifer D. Lee, Ho Young Woo, Soong Ju Oh, Cherie R. Kagan, Paolo Fornasiero, and Christopher B. Murray*,"Photocatalytic Hydrogen Evolution from Substoichiometric Colloidal WO3–x Nanowires",ACS Energy Lett, 2018, 3, 1904-1910.

34. Guangming Jiang, Kaifeng Wang, Jieyuan Li, Wenyang Fu, Zhiyong Zhang, Grayson Johnson, Xiaoshu Lv, Yuxin Zhang, Sen Zhang, Fan Dong*, "Electrocatalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol over palladium nanoparticles and its pH-mediated tug-of-war with hydrogen evolution", Chem. Eng. J. ,2018, 348, 26-34.

33. Mengxia Jia, Zhiyong Zhang, Jiexiang Xia*, Jun Di, Yiling Liu, Rong Chen, Sheng Yin, Sen Zhang*, Huaming Li*, “Enhanced photocatalytic performance of carbon quantum dots/BiOBr composite and mechanism investigation”, Chin. Chem. Lett., 2018, 29, 805-810.

32. Guangming Jiang, Wenyang Fu, Yuzheng Wang, Xiaoying Liu, Yuxin Zhang, Fan Dong, Zhiyong Zhang, Xianming Zhang, Yuming Huang, Sen Zhang, and Xiaoshu Lv*, "Calcium Sulfate Hemihydrate Nanowires: One Robust Material in Separation of Water from Water-in-Oil Emulsion", Environ. Sci. Technol. 201751, 10519-10525.

31. Guangming Jiang, Mengna Lan, Zhiyong Zhang, Xiaoshu Lv, Zimo Lou, Xinhua Xu, Fan Dong, and Sen Zhang*,"Identification of Active Hydrogen Species on Palladium Nanoparticles for an Enhanced Electrocatalytic Hydrodechlorination of 2,4-Dichlorophenol in Water", Environ. Sci. Technol., 2017, 51, 7599–7605.

30. Sen Zhang*, Shaojun Guo*, “Green energy for green future (Editorial)”, Green Energy & Environment, 2017, 2, 65.

29. Guangming Jiang, Xinwei Li, Mengna Lan, Ting Shen, Xiaoshu Lv, Fan Dong*, Sen Zhang*, “Monodisperse bismuth nanoparticles decorated graphitic carbon nitride: Enhanced visible-light-response photocatalytic NO removal and reaction pathway”, Appl. Catal., B., 2017, 205, 532–540.

Graduate and Postdoctoral Publications

28. Kai He#, Sen Zhang#, Jing Li, Xiqian Yu, Qingping Meng, Yizhou Zhu, Enyuan Hu, Ke Sun, Hongseok Yun, Xiao-Qing Yang, Yimei Zhu, Hong Gan, Yifei Mo, Eric A. Stach, Christopher B. Murray*, Dong Su*, “Visualizing non-equilibrium lithiation of spinel oxide via in situ transmission electron microscopy”, Nature Comm., 2016, 10.1038/ncomms11441.

27. Guangming Jiang, Yuxi Huang, Sen Zhang,  Huiyuan Zhu,  Zhongbiao Wu*, Shouheng Sun*, “Controlled synthesis of Au–Fe heterodimer nanoparticles and their conversion into Au–Fe3O4 heterostructured nanoparticles”, Nanoscale, 2016, 8, 17947-17952.

26. Guangming Jiang, Junxi Li, Yunliang Nie, Sen Zhang, Fan Dong, Baohong Guan*, Xiaoshu Lv*, “Immobilizing Water into Crystal Lattice of Calcium Sulfate for its Separation from Water-in-Oil Emulsion”, Environ. Sci. Technol., 2016, 50, 7650–7657.

25. Guangming Jiang, Huiyuan Zhu, Xu Zhang, Bo Shen, Liheng Wu, Sen Zhang, Gang Lu, Zhongbiao Wu, Shouheng Sun*, “Core/Shell fct-FePd/Pd Nanoparticles as an Efficient Non-Pt Catalyst for Oxygen Reduction Reaction”, ACS Nano, 2015, 9, 11014-11022.

24. Vicky V. T. Doan-Nguyen, Sen Zhang, Edward B. Trigg, Rahul Agarwal, Karen I. Winey, Christopher B. Murray*, “Synthesis and X-ray Characterization of Cobalt Phosphide Nanorod Electrocatalysts for Oxygen Reduction”, ACS Nano, 2015, 9, 8108-8115.

23. Guangming Jiang, Qiaoshan Chen, Caiyun Jia, Sen Zhang, Zhongbiao Wu, Baohong Guan*, “Controlled Synthesis of Monodisperse a-Calcium Sulfate Hemihydrate Nanoellipsoids with a Porous Structure”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 11509-11515.

22. Huiyuan Zhu, Sen Zhang, Dong Su, Guangming Jiang, Shouheng Sun*, “Surface Profile Control of FeNiPt/Pt Core/Shell Nanowires for Oxygen Reduction Reaction”, Small, 2015, 17, 11509-11515.

21. Qing Li, Liheng Wu, Gang Wu, Dong Su, Haifeng Lv, Sen Zhang, Wenlei Zhu, Anix Casimir, Huiyuan Zhu, Adriana Mendoza-Garcia, and Shouheng Sun*, “New Approach to Fully Ordered fct-FePt Nanoparticles for Much Enhanced Electrocatalysis in Acid”, Nano Lett., 2015, 15, 2468-2473.

20. Sen Zhang, Yizhou Hao, Dong Su, Vicky V. T. Doan-Nguyen, Yaoting Wu, Jing Li, Shouheng Sun, Christopher B. Murray*, “Monodisperse Core/Shell Ni/FePt Nanoparticles and Their Conversion to Ni/Pt to Catalyze Oxygen Reduction”, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15921-15924.

19. Huiyuan Zhu#, Aruna Sigdel#, Sen Zhang#, Dong Su, Qing Li, Zhen Xi, Shouheng Sun*, “Core/Shell Au/MnO Nanoparticles Prepared Through Controlled Oxidation of AuMn as an Electrocatalyst for Sensitive H2O2 Detection”, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 126, 12716-12720.

18. Liheng Wu, Pierre-Olivier Jubert, David Berman, Wayne Imaino, Alshakim Nelson, Huiyuan Zhu, Sen Zhang, Shouheng Sun*, “Monolayer Assembly of Ferrimagnetic CoxFe3-xO4 Nanocubes for Magnetic Recording”, Nano Lett., 2014, 14, 3395-3399.

17. Sen Zhang, Xu Zhang, Guangming Jiang, Huiyuan Zhu, Shaojun Guo, Dong Su, Gang Lu, Shouheng Sun*, “Tuning Nanoparticle Structure and Surface Strain for Catalysis Optimization”, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 7734-7739.

16. Sen Zhang, Guangming Jiang, Gabriel T. Filsinger, Liheng Wu, Huiyuan Zhu, Jonghun Lee, Zhongbiao Wu, Shouheng Sun*, “Halide Ion-Mediated Growth of Single Crystalline Fe Nanoparticles”, Nanoscale 2014, 6, 4852-4856.

15. Shaojun Guo#, Sen Zhang#, Dong Su, Shouheng Sun*, “Seed-Mediated Synthesis of Core/Shell FePtM/FePt (M = Pd, Au) Nanowires and Their Electrocatalysis for Oxygen Reduction Reaction”, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 13879-13884.

14. Huiyuan Zhu#, Sen Zhang#, Shaojun Guo, Dong Su, Shouheng Sun*, “Synthetic Control of FePtM Nanorods (M = Cu, Ni) to Enhance the Oxygen Reduction Reaction”, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 7170-7133.

13. Huiyuan Zhu, Sen Zhang, Yuxi Huang, Liheng Wu, Shouheng Sun*, “Monodisperse MxFe3-xO4 (M = Fe, Cu, Co, Mn) Nanoparticles and Their Electrocatalysis for Oxygen Reduction Reaction”, Nano Lett. 2013, 13, 2947-2951.

12. Sen Zhang, Onder Metin, Dong Su, Shouheng Sun*, “Monodisperse AgPd Alloy Nanoparticles and Their Superior Catalytic Activity in Formic Acid Dehydrogenation”, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3681-3684.

11. Shaojun Guo, Dongguo Li, Huiyuan Zhu, Sen Zhang, Nenad M. Markovic, Vojislav R. Stamenkovic*, Shouheng Sun*,MPt (M = Fe, Co) Nanowires as Efficient Catalysts for Oxygen Reduction Reaction”, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3465-3468.

10. Jonghun Lee, Sen Zhang, Shouheng Sun*, “High-Temperature Solution-Phase Syntheses of Metal-Oxide Nanocrystals”, Chem. Mater., 2013, 25, 1293-1304.

9. Shaojun Guo#, Sen Zhang#, Shouheng Sun*, “Tuning Nanoparticle Catalysis for Oxygen Reduction Reaction”, Angew. Chem. Inter. Ed., 2013, 52, 8526-8544.

8. Shaojun Guo, Sen Zhang, Liheng Wu, Shouheng Sun*, “Co/CoO Nanoparticles Assembled on Graphene for Electrochemical Reduction of Oxygen”, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 11770-11773.

7. Sen Zhang, Shaojun Guo, Huiyuan Zhu, Dong Su, Shouheng Sun*, “Structure-Induced Enhancement in Electrooxidation of Trimetallic FePtAu Nanoparticles”, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 5060-5063.

6. Sen Zhang, Jonghun Lee, Shouheng Sun*, “Chemical Synthesis of Monodisperse Magnetic Nanoparticles”, The Open Surface Science Journal 2012, 4, 26-34.

5. Shaojun Guo, Sen Zhang, Xiaolian Sun, Shouheng Sun*, “Synthesis of Ultrathin FePtPd Nanowires and Their Use as Catalysts for Methanol Oxidation Reaction”, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 15354-15357.

4. Sen Zhang, Huiyuan Zhu, Zhi-Bin Hu, Lu Liu, Shaofeng Chen, Shu-Hong Yu*, “Magnetite-Nanoparticles-Attached Necklace-like Cu@Cross-Linked Poly(vinyl alcohol) Microcables: Synthesis, Individual Magnetic Manipulation and Fluorescent Property”, Chem. Comm. 2009, 2326-2328.

3. Ming-Jun Hu, Yang Lu, Sen Zhang, Shi-Rui Guo, Bin Lin, Meng Zhang, Shu-Hong Yu*, “High Yield Synthesis of Bracelet-like Hydrophilic Ni-Co Magnetic Alloy Flux-Closure Nanorings”, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 11606-11607.

2. Sheng-Liang Zhong, Ji-Ming Song, Sen Zhang, An-Wu Xu, Wei-Tang Yao, Shu-Hong Yu*, “Template-free Hydrothermal Synthesis and Formation Mechanism of Hematite Microrings”,  J. Phys. Chem. C 2008, 112, 19916-19921.

1. Hua Wang, Sen Zhang, Mozhen Wang, Xuewu Ge*, “Preparation of Monodisperse Polystyrene Particles from Emulsifier-free Miniemulsion Polymerization”, Chem. Lett. 2008, 37, 1158-1159.

 

Book Chapters

2. Sen Zhang, Shouheng Sun, “Chapter 2: Iron Oxide Based Magnetic Nanoparticles for Biological Imaging”, Nanotechnology for Biomedical Imaging and Diagnostics: From Nanoparticle Design to Clinical Applications, Edited by Mikhail Berezin, John Wiley & Sons, Ltd., October 2014.

1. Huiyuan Zhu, Yuxi Huang, Sen Zhang, Shouheng Sun*, “Rational Design and Controlled Synthesis of Metallic Nanoparticles for Electrocatalysis”, Catalysis by Materials with Well-defined Structures, Edited by Steve Overbury and Zili Wu, Elsevier BV, 2014.